Producenci

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Zande

zande.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie zande.pl, prowadzony przez Polska Galanteria Michał Grochowski z siedzibą w Serocku 86-120  ul. Parkowa 8/2, posiadający numer   NIP: 7642454858, regon 301248939 numer konta bankowego 03 1940 1076 3113 6756 0002 0000 (sprawdź konto na białej liście podatników vat) link: wykaz podatników vat   z którą Klienci mogą się kontaktować telefonicznie 721 945 364  lub  e mail  biuro@zande.pl 

Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż galanterii skórzanej i skóropodobnej , oferowane produkty są nowe i wolne od wad .

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady funkcjonowania Sklepu internetowego www.zande.pl. Za pośrednictwem w/w sklepu i umożliwia Klientom oraz pozostałym użytkownikom, w szczególności Konsumentom, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z produktami dostępnymi na www.zande.pl  a następnie zawarcie umowy sprzedaży. Zande.pl dba o prawa użytkowników Sklepu Internetowego, w szczególności Konsumentów, w tym wynikające z przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu ograniczać ani wyłączać praw przysługujących użytkownikom Sklepu Internetowego na mocy Prawa Konsumenckiego oraz innych właściwych bezwzględnie wiążących przepisów prawa – w razie wystąpienia takich ograniczeń. Zande zastosuje właściwe przepisy obowiązującego prawa.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Zande prowadzi sklep Internetowy w domenie  www.zande.pl na platformie Shoper.pl. Zakres działalności sklepu to sprzedaż artykułów skórzanych i skóropodobnych ,które pochodzą od Polskich producentów oraz importerów .

W celu prawidłowego wykorzystania funkcji dostępnych w ramach Sklepu Internetowego należy spełnić niezbędne Wymagania Techniczne, o których mowa w dalszej części Regulaminu.

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, jednak niezbędna do korzystania z naszej oferty, w tym do utworzenia konta w Sklepie lub złożenia Zamówienia.

                                        DEFINICJE

Adres Reklamacyjny: ZANDE.pl 86-120 Serock ul. Parkowa 8/2

Biuro Obsługi Klienta: Serock ul. Parkowa 8/2 udzielające Klientom informacji oraz wyjaśnień w przedmiocie działalności sklepu internetowego, w tym m.in. w zakresie dostępnych produktów, złożonego zamówienia, niniejszego regulaminu oraz innych spraw związanych z zamówieniem
- numer telefonu: 721 945 364
lub adres poczty e mail: biuro@zande.pl  

Cena - wyrażona w polskich złotych tytułem wynagrodzenia brutto (tj. wynagrodzenia końcowego zawierającego właściwy podatek) należnego względem Zande.pl w związku z przeniesieniem własności kupowanego Produktu na Klienta zgodnie z Umową. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy, o ile warunki promocji organizowanej przez zande.pl nie regulują powyższych postanowień w sposób odrębny (z korzyścią na rzecz Klienta);

Cennik dostaw lista dostępnych rodzajów dostawy i ich koszty znajdujące się pod adresem  https://zande.pl/Czas-i-koszty-dostawy

Dane Kontaktowe- ZANDE.pl 86-120 Serock ul. Parkowa 8/2

Dostawa– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu usługi wymieniona w/w cenniku dostaw.

Dowód Zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 roku poz. 931 z późn. zm.) oraz innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą lub potwierdzenie wpłaty z banku.

Karta Produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o produkcie.

Klient – Przedsiębiorca lub Konsument;

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964       r.(tekst  jedn.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1360 z późn. zm.);

Kodeks Postępowania Cywilnego – ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1805 z późn. zm.);

Konsument – zgodnie z art 22 (1) kodeksu cywilnego- Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – zbiór danych w systemie teleinformatycznym zande.pl oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, pozwalający na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności i usług Sklepu Internetowego. Klient może się zalogować na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówień, dostęp do historii zamówień, oraz innych usług udostępnianych w zakresie, w jakim są one udostępnianie Klientom przez zande.pl

Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyborów Klienta;

Płatność – metoda dokonania zapłaty w ramach Umowy;

Prawo Autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 2509 z późn. zm.).

Prawo Konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, z późn. zm.);

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość dostępnych towarów, która może być przedmiotem Zamówienia (Przedmiotem Umowy), a która podana jest w Sklepie Internetowym jako jednostka miary przy określeniu Ceny Towaru (cena/jednostka). Wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym są nowe i wolne od wady.

Przedmiot Umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem Umowy;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, taka osoba zobowiązana jest w szczególności uzyskać skuteczną prawnie zgodę swego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie zande.pl, lub w inny prawnie dopuszczalny sposób zapewnić ważność Umowy; przy czym dla uniknięcia wątpliwości, uznaje się, że umowy zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają co do zasady charakter umów należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych sprawach życiowych.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.zande.pl  

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny w domenie zande.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

Termin Realizacji – podana na Karcie Produktu liczba dni roboczych w przedmiocie realizacji Zamówienia;

Towar – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem Umowy;

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy (tj. na odległość) na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a zande.pl

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 344 z późn. zm.);

PolskaGalanteria Michał Grochowski z siedzibą w Serock ul. Parkowa 8/2, numer nip:7642454858.

Wymagania Techniczne– wymagania zapewniające poprawność działania lub korzystania ze Sklepu Internetowego. Dla zapewnienia tej poprawności zalecamy używanie przeglądarek: FireFox wersja 65 lub nowsza, Opera wersja 19 lub nowsza, Chrome wersja 32 lub nowsza, Edge wersja 18 lub nowsza, IE wersja 11, Safari wersja 14 lub nowsza. Informujemy również że używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek  może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego www.zande.pl  należy je wszystkie wyłączyć.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z którego wynika wola zawarcia Umowy sprzedaży, w szczególności przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu Internetowego, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, obejmujące dane do zawarcia i wykonania Umowy, w szczególności określające rodzaj i ilość Produktów; Cenę, sposób dostawy, metoda płatności, oraz inne dane niezbędne do realizacji zamówienia.

                               POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa zawierana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.

Zande za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać produkty zgodne z Umową.

Treści wskazywane lub przekazywane Klientowi przez Zande w ramach lub w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym wiadomości e-mail dotyczące zaproponowanej Umowy, poczytuje się – o ile nic innego wyraźnie nie wynika z danego przekazu – nie za nie ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie Ceny końcowe wyrażone są w polskiej walucie i są cenami końcowymi brutto (tj. zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, określonych w Cenniku Dostaw dostępnym pod adresem https://zande.pl/Czas-i-koszty-dostawy

Zande wyświetla Cenę Produktu lub usługi w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktu lub usługi obok informacji o obniżonej Cenie (np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji) w Sklepie Internetowym, zande.pl wyświetla najniższą ostatnią cenę produktu dostępnego w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

Zande odpowiada względem Konsumenta z tytułu zgodności Produktu z Umową na zasadach wynikających z Prawa Konsumenckiego, natomiast względem Przedsiębiorców z tytułu wady Produktu na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie niniejszego Regulaminu.

Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

- potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od Umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od Umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od Umowy;

- dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania Towaru dowodu zakupu.

Zande nie pobiera żadnych opłat za komunikację przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, przy czym Klient może ponieść jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.

Zande zapewnia Klientowi korzystającemu z Systemu poprawność działania Sklepu Internetowego w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 65 lub nowsza, Opera wersja 19 lub nowsza, Chrome wersja 32 lub nowsza, Edge wersja 18 lub nowsza, IE wersja 11, Safari wersja 14 lub nowsza. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego www.zande.pl  należy je wszystkie wyłączyć.

Zande umożliwia użytkownikom dostęp do opinii o Produktach wystawionych przez Klientów w Sklepie Internetowym przy współpracy z zaufanym podwykonawcą zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od osób, które używały danego Produktu lub go nabyły poprzez wysłanie ankiety odnośnie wystawienia opinii po złożeniu Zamówienia przez danego Klienta. W tym celu po dokonaniu zakupu Produktu przez Klienta w ramach realizacji Umowy z Klientem może przesłać na adres poczty elektronicznej (wskazanej przez Klienta) zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu otrzymania jego opinii o dokonanej sprzedaży. Klient posiada prawo do przekazania swej opinii poprzez wypełnienie przedmiotowej ankiety, jednakże przekazanie opinii jest dobrowolne.

                         ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, w każdym dniu kalendarzowym, z zastrzeżeniem okresów związanych z prowadzeniem prac serwisowych mających na celu zapewnienie Klientowi prawidłowego dostępu do funkcjonalności Sklepu Internetowego lub wystąpieniem sytuacji losowych : np. brak energii (brak dostępu do sieci ) pogody itp .

W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

-  dodanie do Koszyka Produktu;

-  wybór rodzaju Dostawy;

-  wybór rodzaju Płatności;

-  wybór miejsca wydania Towaru;

-  złożenie w Sklepie Internetowym zamówienia przez użycie przycisku : „do    koszyka”

Realizacja Zamówienia Klienta w opcji za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub wysłanie drogą elektroniczną potwierdzenia.

Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez sklep zande po czym informuje on Klienta w terminie do 24 godzin od złożenia Zamówienia.

Realizacja Zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia co najmniej o wartości Zamówienia lub zgody zande na wysłanie Zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

Wysłanie Przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.

Zakupiony Przedmiot Umowy jest wysyłany wraz z dokumentem zakupu wybranym przez Klienta w postaci paragonu lub faktury vat i wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego w Zamówieniu miejsca dostawy

Zande wykonuje czynności mające na celu zapewnienie dostępności produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w razie jednoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może się zdarzyć, że dany Towar nie jest dostępny. W takim przypadku Klient otrzyma informację o braku możliwości zrealizowania Zamówienia (na podstawie przepisów właściwych Kodeksu Cywilnego, w tym mogą mieć zastosowanie art. 493-495 Kodeksu Cywilnego).

Zande umożliwia Klientowi odbiór osobisty produktów w magazynie stacjonarnym w ramach opcji : odbiór w siedzibie firmy.

                                              PŁATNOŚCI

Zande umożliwia Klientom dokonywanie płatności w ramach Sklepu Internetowego za Produkty, z użyciem poniższych metod :

-  przelewy internetowe - bezpośrednio przez płatności online udostępnione przez zaufanego dostawcę firmę Przelewy24.pl

-  przelewy tradycyjne (wpłata pocztowa)

-  odbiór za pobraniem

-  odbiór osobisty w siedzibie firmy (wpłata gotówkowa)

W zależności od okoliczności lub aktualnych uwarunkowań prawnych, w tym zależnie od umów zawartych przez Zande z podmiotami trzecimi, rodzaju transakcji lub wyboru Klienta, metody płatności, ich dostawcy lub inne podmioty biorące w nich udział lub pośredniczące mogą ulec zmianie.

W przypadku anulowania części lub całości zamówienia, zwrot płatności na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania.Zwrot płatności następuje przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu (w tym na zwrot na inny rachunek bankowy).

                                          DOSTAWY

Dostawa Zamówień obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa Zamówień odbywa się na zasadach i warunkach oznaczonych w Cenniku Dostaw zamieszczonym w zakładce „Czas i Koszty Dostawy” (dostępnej pod adresem: https://zande.pl/Czas-i-koszty-dostawy

                                         REKLAMACJE

Podstawa i zakres odpowiedzialności zande względem Konsumenta. jeżeli sprzedany Produkt nie jest zgodny z Umową, są określone w Prawie Konsumenckim.

W razie braku zgodności Produktu z Umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Prawie Konsumenckim. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego.

Produkt jest zgodny z Umową jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił zande.pl najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i którą zande.pl zaakceptował.

Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową, musi: nadawać się do celów, do których używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych.

Zande.pl ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową.

Zande.pl nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową, jeżeli brak ten zataił.

Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

Zande może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub zande.pl może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów dla zande.pl uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

Zande dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Zande

Konsument udostępnia Zande Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Zande.pl odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.

Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy:

  1. Zande odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Prawa Konsumenckiego;
  2. Zande nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Prawa Konsumenckiego;
  3. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, pomimo że Zande próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Prawa Konsumenckiego;
  5. z oświadczenia zande.pl lub okoliczności wyraźnie wynika, że zande.pl nie doprowadzi Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.

Zande zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.

Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.

W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie odsyła Produkt na jego koszt. Zande.pl zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

Zande dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument może powstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez Zande obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Prawa Konsumenckiego.

W przypadku wystąpienia niezgodności Produktu z Umową, Konsument może złożyć reklamację pisemnie na Adres Reklamacyjny z podaniem numeru zamówienia lub może kontaktować telefonicznie podając potrzebne informacje .Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu potrzebne jest jego dostarczenie razem z paragonem lub kopią faktury i oznaczonym wyraźnym żądaniem, w celu umożliwienia oceny produktu i odniesienia się do żądań. Szczegóły dotyczące  sposobów bezpłatnego dostarczenia Produktu w związku z reklamacją znajdują w zakładce:   https://zande.pl/pl/i/Bezplatne-zwroty/7

                          BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW

W celu monitorowania satysfakcji Klientów, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, Zande umożliwia Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym, wyrażenie opinii dotyczącej funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zakupionych Towarów za pośrednictwem serwisu Trust Mate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bartoszowickiej 3, 51-641 Wrocław, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751

W celu określonym powyżej, Zande przekaże Serwisowi dane niezbędne do wyrażenia przez Klienta opinii (w szczególności adres e-mail, imię Klienta, nr Zamówienia oraz informację o zakupionych w Sklepie Internetowym produktach). Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii o Sklepie Internetowym, a w przypadku braku reakcji na taką wiadomość – wysyła przypomnienie o możliwości wystawienia opinii. Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne.

Szczegółowe zasady wystawiania opinii zostały opisane na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://trustmate.io/user-regulations

                            PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2.Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy lub części.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć:

-  na formularzu dostępnym pod regulaminem lub w innej formie zgodnej z Prawem Konsumenckim.

Zande niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi w wiadomości e-mail (podany przy zawieraniu Umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Zande nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, co oznacza że odsyła na własny koszt produkty stanowiące Przedmiot Umowy, od której odstąpił.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Zande niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego Płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę Zande nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów – zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego.

Jeżeli Zande nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem Płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zande dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego sposobu Płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób Płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach przewidzianych w art. 38 Prawa Konsumenckiego, w szczególności w odniesieniu do następujących umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Zande wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Zande utraci prawo odstąpienia od Umowy;

- w której Przedmiotem Umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-  w której Przedmiotem Umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W razie wątpliwości, Klient może się skontaktować drogą elektroniczną lub telefoniczną z Zande.

                           OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zande przetwarza dane osobowe Zande jako administrator danych osobowych.

Zande jako administrator danych osobowych, przetwarza tylko dane przekazane przez klienta niezbędne do zawarcia Umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług, zawarcia Umowy oraz innych czynności wykonywanych w ramach Sklepu Internetowego.

Zasady ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików tekstowych (tzw. Cookies) zostały szczegółowo wyjaśnione w polityce prywatności pod adresem https://zande.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 

  • PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści, usługi, towary, prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy oraz jego domeny, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów, funkcjonalności oraz zdjęć zamieszczanych na stronie www.zande.pl  podlegają ochronie prawnej, m.in. w oparciu o przepisy Prawie Autorskiego.

Wykorzystywanie wyżej wspomnianych treści przez Klienta oraz użytkowników Sklepu Internetowego jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie zgody Zande udzielonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o ile prawo nie stanowi inaczej.

   POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW DOTYCZĄCYCH ZAKUPÓW W   SKLEPIE INTERNETOWYM

W przypadku sporu wynikłego pomiędzy Zande a Klientem w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W szczególności, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, ewentualny spór może zostać rozwiązany na drodze postępowania mediacyjnego lub polubownego. W ostateczności ewentualny spór może rozstrzygnąć sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do zasad oznaczonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

            POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

W celu uniknięcia wątpliwości postanowienia wskazane w niniejszej Części Regulaminu dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców i nie mają zastosowania względem Konsumentów.

Przepisy, o których mowa w części Regulaminu dotyczącej prawa odstąpienia od Umowy stosuje się odpowiednio względem Przedsiębiorców.

W przypadku wystąpienia wady Produktu Zande może odpowiadać względem Przedsiębiorców na podstawie przepisów o rękojmi na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego.

W przypadku wystąpienia wady Produktu Przedsiębiorca może złożyć reklamację pisemnie na Adres Reklamacyjny .Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu niezbędne jest  jest jego dostarczenie zande razem z żądaniem, w celu umożliwienia oceny zaistniałej wady i ustosunkowania się do żądań. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Zande  sposobów bezpłatnego dostarczenia Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Serwisu Internetowego w zakładce „bezpłatne zwroty” dostępnej pod adresem  https://zande.pl/pl/i/Bezplatne-zwroty/7

W odniesieniu do Przedsiębiorców, Zande jest uprawniony do odstąpienia od Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej w związku lub na podstawie Regulaminu, nie później niżeli w terminie 45 dni od chwili jej zawarcia. Zande może odstąpić w takim wypadku bez obowiązku wskazywania przyczyn odstąpienia oraz bez możności dochodzenia przez Przedsiębiorcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zande – w drodze przesłania Przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu (w dowolnej formie).

Zande nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód oraz utraty zysków wobec Przedsiębiorcy, o ile powyższa szkoda nie została wyrządzona umyślnie przez Zande.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Zande a Przedsiębiorcą będą poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę firmy Zande.

                          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta, w szczególności praw Konsumenta.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Prawa Konsumentów, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną i Prawa Autorskiego.

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin pod adresem: . W trakcie Realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przy składaniu Zamówienia.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl