Opinie o Nas
Producenci
Regulamin

regulamin zakupów

zande.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie zande.pl, prowadzony przez Przedsiębiorstwo handlowo usługowe   z siedzibą w Zagnańsk 26-050  ul. Borek 3 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Wójta Gminy Zagnańsk pod numerem 1688 ,posiadający numer   NIP: 959-068-92-94, NIP PL9590689294 numer regon 292371684 numer konta bankowego 11 1320 1537 2546 4843 3000 0001  z którą Klienci mogą się kontaktować telefonicznie 505 109 103  lub  e mail  biuro@zande.pl 

 


REGULAMIN

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników ze Sklepu www.zande.pl, w tym sposób i warunki zawierania w ramach Sklepu umów sprzedaży towarów, a także czynności techniczne zmierzające do ich zawarcia. Podstawą prawną stworzenia niniejszego Regulaminu są przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U.2014.827 z późn. zm.)

 2. Sklep – prowadzony przez: Przedsiębiorstwo handlowo usługowe z siedzibą: Zagnańsk 26-050 ul Borek 3  Serwis internetowy (strona internetowa) o charakterze otwartym, prowadzona w domenie www.zande.pl, prowadzona jest w języku polskim i umożliwiająca zawieranie transakcji on-line, za pośrednictwem którego – na mocy niniejszego Regulaminu i po spełnieniu jego warunków – Użytkownik zawiera umowy sprzedaży towarów zamieszczonych w ramach tego serwisu internetowego.

 3. Sprzedawca: Przedsiębiorstwo handlowo usługowe   z siedzibą: 26-050 Zagnańsk ul. Borek 3

 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która zarejestrowała swoje dane  w Sklepie,  oświadczyła chęć korzystania z oferowanych w jego ramach usług. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji, w wyniku której uzyskała możliwość składania zamówień na towary oferowane w ramach Sklepu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która zarejestrowała swoją osobę w Sklepie, a co za tym idzie oświadczyła chęć korzystania z oferowanych w jego ramach usług. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji, w wyniku której uzyskała możliwość składania zamówień na towary oferowane w ramach Sklepu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 6. Sprzedaż lub Umowa sprzedaży – czynność prawna regulowana przepisami art. 535-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),a w przypadku gdy nabywcą jest Konsument, również przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176 z późn. zm), do której to dochodzi pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

 7. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), tj. wyłącznie osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Przedsiębiorca – osoba, która dokonuje czynności prawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 9. Zamówienie – automatycznie wygenerowana w Sklepie treść po naciśnięciu ikony koszyka   oraz przycisku złóż zamówienie,  informacja określająca treść i warunki umowy, jaka zostanie zawarta na skutek przyjęcia oferty. Zamówienie zawiera w szczególności informacje o zasadach i terminach płatności, zasadach transportu towarów i związanych z nim kosztami, terminach realizacji zamówienia. W zależności od rodzaju oferty Sprzedawcy, w zamówieniu możliwe jest ustalenie przez Kupującego formy dokonania płatności, a także zasad i kosztów transportu;

 10. Koszyk – narzędzie systemowe usprawniające dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu przez Użytkowników, posiadające możliwość gromadzenia złożonych zamówień w taki sposób aby były one widoczne jednocześnie, a także umożliwiające monitorowanie wielkości (wartości) dokonanych zamówień.

 11. Przyjęcie oferty – czynności techniczne Kupującego, skutkujące zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą mającej za przedmiot oferowany przez Sprzedawcę towar.

 12. Wszystkie produkty oferowane na stronie www.zande.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny .

 13. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy lub zwolniony z tej opłaty w przypadku ofert z darmową wysyłką .

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

§ 2

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Sklep internetowy zande.pl ,który prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (Kupującym) , a SKLEP INTERNETOWY zande.pl  (Sprzedającym).

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego na stronie: www.zande.pl  jest sprzedaż wyrobów galanterii skórzanej oraz produktów z surowców skóropodobnych .

 3. Korzystanie z Sklepu jest możliwe przy zachowaniu wymagań technicznych warunkujących prawidłowe złożenie zamówienia w ramach Sklepu.

 4. Kupujący składający zamówienie, powinien zapoznać się z regulaminem sklepu internetowego zande oraz potwierdzić fakt zapoznania się z przedmiotowym regulaminem akceptując go w obowiązującej formie.

 5. Oferta Sprzedawcy skierowana jest do wszystkich Użytkowników Sklepu.

 6. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia przyszłej umowy, w tym termin płatności ceny, zasady ponoszenia kosztów transportu oraz terminy realizacji zamówienia.

 7. Użytkownik rozważając przyjęcie oferty Sprzedawcy, zobowiązuje się zwracać szczególną uwagę na cenę i zasady płatności (np. przelewem za pomocą systemów bankowych, za pobraniem itp.) oraz zasady ponoszenia kosztów transportu i terminu realizacji zamówień.

 8. Oferta wiąże Sprzedawcę przez okres w niej wskazany lub do chwili odwołania. Odwołanie oferty następuje przez jej usunięcie ze Sklepu. Sprzedawca nie może odwołać oferty po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany treści oferty do czasu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego, w tym przede wszystkim w zakresie ceny oferowanego towaru.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

§ 3

 1. Użytkownik chcący skorzystać z usług Sklepu winien uprzednio dokonać Rejestracji. Skutkiem prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji jest założenie dla Użytkownika Konta.

 2. Dokonanie Rejestracji wymaga akceptacji (przyjęcia) przez Użytkownika warunków Regulaminu.

 3. Rejestracja dokonywana jest w drodze wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestrowego zamieszczonego pod adresem internetowym www.zande.pl. Zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia Rejestracji i w jej wyniku założenia Konta obejmuje co najmniej wskazanie przez Użytkownika aktualnego adresu e-mail (adresu poczty elektronicznej) oraz podania własnej i swobodnie wybranej przez Użytkownika nazwy i hasła, za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i działania wynikające z udostępnienia przez Użytkownika innym podmiotom hasła, o którym mowa m.in. w § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku udostępnienia lub uzyskania przez inne podmioty hasła, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności za zamówienia złożone za pomocą loginu i hasła tego Użytkownika.

 5. Użytkownik ma prawo do zmiany hasła poprzez złożenie stosownej dyspozycji na swoim Koncie.

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

§ 4

 1. Chcąc złożyć zamówienie  Użytkownik jest zobowiązany do podania tylko podstawowych danych potrzebnych do realizacji zamówienia

  1. imię i nazwisko, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nazwę lub firmę,
  2. adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych) z dokładnym wskazaniem miasta wraz kodem pocztowym, ulicy wraz z numerem budynku i lokalu,
  3. numeru telefonu kontaktowego tylko do wypełnienia formularzy wysyłki wymagany przez firmy kurierskie w celu informowania o statusie przesyłki .
  4. numer NIP  w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w celu otrzymania faktury vat
  5. adres, pod który ma zostać dostarczony zamawiany produkt ,
  6. wybrany przez Użytkownika jeden ze sposobów płatności , wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się tylko za ich zgodą, jak również w oparciu o ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji usług świadczonych przez sklep internetowy zande .

 3. Podanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

 4. Podanie danych określonych w § 4 ust.1 Regulaminu jest niezbędne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty Sprzedawcy w ramach Sklepu. Użytkownik podając wyżej wskazane dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach obowiązującego prawa.

 5. Poprzez dokonanie Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych na jego Koncie.

 6. Informacje i komunikaty, o których mowa w pkt 4, będą przekazywane Użytkownikom na adres e-mail lub adres zamieszkania/siedziby wskazany w trakcie rejestracji.

 7. Użytkownik jest zobowiązany dokonać dokładnej weryfikacji przekazywanych danych przed złożeniem zamówienia na towary. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedawcy za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych, o których mowa w § 4 Regulaminu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ CENY TOWARÓW

I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

 1. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze za pobraniem przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Realizacja zamówień płatnych przelewem rozpoczyna się po tym jak na rachunek bankowy sklepu wpłyną środki pieniężne w kwocie odpowiadającej cenie zakupu zamówionego towaru i kosztom wysyłki.

 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest PARAGON lub Faktura VAT na życzenie klienta i wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem  biuro@zande.pl

 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

 6. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.21014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ( w rozumieniu art. 221 K.C. ) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zakupionego towaru.

 7. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy między innymi za pomocą formularza (znajdującego się na końcu regulaminu ) wiadomością e-mail na adres: biuro@zande.pl, ( sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia  o odstąpieniu od umowy sprzedaży na wskazany przez Konsumenta adres e-mail) bądź w formie pisemnej .

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (przesyłki) przy uwzględnieniu przez konsumenta takiego sposobu zwrotu towaru aby dotarł on do Sprzedającego w stanie nie zmienionym.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy za wyjątkiem: dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Jeżeli sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do momentu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadesłanych za pobraniem.

 14. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem, na adres: 26-050 Zagnańsk ul Borek 3.

 15. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

§ 6

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta na czas 12 miesięcy.

 2. Sklep zande.pl ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym zdarzeniu .
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady ukryte lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon . Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a PHU ZBIGNIEW STĘPIEŃ . Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
 3. Dokonanie rejestracji przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w sposób opisany w § 7ust. 5, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do realizacji zamówień złożonych przed wprowadzeniem tych zmian.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

     OPINIE O SKLEPIE 

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PHU  
ul. Borek 3
26-050 Zagnańsk
biuro@zande.pl


Ja ............................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów ..........................................................................................................................

numer zamówienia......................................... ......................................................

numer paragonu / faktury......................................................................................

Data zawarcia umowy ...........................................................................................

data odbioru .......................................................................................................


Imię i nazwisko           ..........................................................................................
Adres        .........................................................................................................

Data        .................

numer konta bankowego ................................................................
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl